Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників департаменту охорони здоров’я Кіровоградської обласної державної адміністрації

 

І.Загальні положення

Відповідно до статті 43 Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Право на працю в департаменті охорони здоров'я Кіровоградської обласної державної адміністрації (далі - Департамент) реалізується шляхом укладення між працівником і директором Департаменту (далі — роботодавець) трудового договору, за яким працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цим договором, з підляганням правилам внутрішнього трудового розпорядку, а роботодавець — виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі — Правила) мають на меті забезпечення чіткої організації праці, належних безпечних умов праці, підвищення її продуктивності та ефективності, раціональне використання робочого часу, зміцнення трудової дисципліни.

Трудова дисципліна забезпечується створенням роботодавцем необхідних організаційних та економічних умов для високопродуктивної праці, відповідальним і свідомим ставленням працівників до роботи, а також заохоченнями за сумлінну працю. До працівників, які порушують трудову дисципліну, в необхідних випадках застосовуються заходи дисциплінарного впливу.

Правила затверджуються директором Департаменту за погодженням з профспілковим комітетом Департаменту відповідно до законодавства про працю і є обов’язковими для виконання.

Порядок прийняття на роботу і звільнення працівників

Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної праці шляхом укладення вищезазначеного трудового договору.

При прийнятті на роботу працівники мають подати:

заяву про прийняття на роботу;

паспорт;

трудову книжку, оформлену в установленому порядку;

військовий квиток (для військовозобов’язаних);

свідоцтво про обов’язкове державне соціальне страхування;

довідку про присвоєння ідентифікаційного коду;

документи про освіту.

Прийняття на роботу без подання зазначених документів не допускається.

При прийнятті на роботу забороняється вимагати документи, подання яких не передбачено законодавством, а також відомості про прописку. Прийняття на роботу оформляється наказом роботодавця, що оголошується працівнику під розпис.

У наказі має бути зазначено найменування роботи (посади) відповідно до Класифікатора професій, умови оплати праці та інші істотні умови трудового договору.

Фактичне допущення працівника до роботи роботодавцем або з його відома іншою посадовою особою вважається укладенням трудового договору.

На всіх працівників ведуться трудові книжки. Працівникам, що стають до роботи вперше, трудова книжка оформляється не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу.

Припинення дії трудового договору може мати місце тільки з підстав, передбачених законами України.

За ініціативою працівника трудові відносини припиняються згідно зі статтями 38 та 39 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП).

Припинення дії трудового договору за ініціативою власника може мати місце з підстав, передбачених статтями 40 та 41 КЗпП.

Дію трудового договору може бути припинено також за умов, передбачених пунктами 1, 2, 3, 5, 6, 7 та 8 статті 36 КЗпП.

У день звільнення роботодавець повинен видати працівникові копію наказу про звільнення та виплатити всі належні йому суми.

Робочий час та час відпочинку

Відповідно до статті 50 КЗпП нормальна тривалість робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Для окремих категорій працівників встановлюється скорочена тривалість робочого часу (стаття 51 КЗпП).

У Департаменті встановлюється п’ятиденний робочий тиждень і такий розпорядок роботи:

 

День
Початок роботи
Перерва
Закінчення роботи
Понеділок
08.00
12.00-13.00
17.15
Вівторок
08.00
12.00-13.00
17.15
Середа
08.00
12.00-13.00
17.15
Четвер
08.00
12.00-13.00
17.15
П'ятниця
08.00
12.00-13.00
17.00

Субота та неділя - вихідні.

Перерва для харчування і відпочинку надається, як правило, через 4 години роботи і використовується працівником на власний розсуд. Тривалість перерви не може бути меншою ЗО хвилин.  читати далі